онлайн флеш игрынародная медицинадиеты

"Терапияда ҳамширалик иши" тестлар

1. Кислородни конга диффузияси каерда амалга ошади?(1)

1) альвеолада;

2) плеврал бушликда;

3) йирик бронхларда;

4) бронхиолаларда;

2. Бронхиал астмага характерли булган симптомлар?(4)

1) нафас чикишини кийинлашиши билан кечувчи бугилиш;

2) курук хириллашлар;

3) кийин ажралувчи балгам, хуружсимон йутал;

4) хаммаси тугри;

3. Бронхиал астма хуружида  нима кулланилади?(2)

1) эуфиллин;

2) хаммаси тугри;

3) астмопент;

4) беротек;

4. Крупоз пневмонияни даволашда кулланилади?(2)

1) антибиотиклар, юрак препаратлари;

2) хаммаси тугри;

3) балгам ажратувчи, иситма туширувчи препаратлар;

4) сульфаниламидлар;

5. Температураси критик тушиб кетган бемор парвариши?(3)

1) бемор танасига иситгич куйиш;

2) беморнинг ички кийимлари ва урин тушакларини алмаштириш;

3) хаммаси тугри;

4) беморга илик,аччик дамланган чой бериш;

6. Пневмониянинг асосий сабаблари?(4)

1) пневмококклар;

2) организм реактивлигини пасайиши,совук котиш;

3) стафилококклар, стрептококклар;

4) хаммаси тўгри;

7.Катта ёшдаги инсонлар муаммоларини айтинг?

1)руҳият ўзгаришидаги, овқатланиш билан боғлиқ уйқу билан боғлиқ муаммолар;

2) овкатланишнинг бузилиши, яқинларининг тушунмаслиги, диурезнинг бузилиши;

3) яра касаллиги, гастритлар;

4)бош айланиши, бош оғриқлари;

8.Ҳамширалик жараёнининг 2 босқича бу ?

1)Ҳамшира ташҳисини қўйиш;

2)бемор муаммоларини аниқлаш;

3)парваришни бахолаш;

4)парвариш режасини тузиш;

9. "Упка абсцесси" нима? деган беморни саволига хамширанинг жавоби?(1)

1) бу упка тукимасини йиринглаб кетиши;

2) яхшиси врачдан суранг;

3) мен билмайман;

4) буни Сиз билишинигиз шарт эмас;

10.Экссудатив плеврит учун хос?(2)

1) иситма, "зангсимон балгам";                                

2) иситма, холсизланиш, терлаш, кучайиб борувчи хансираш;

3) бугилиш хуружлари;

4) купикли, куп балгам ажралиши;

11.Плеврал функцияни куйидаги максадда утказилади?(1)

1) диагностика,даволаш;

2) бронхлардан балгамни суриб олиш;

3) бронхларни ювиш;

4) бронхлардан эт жисмини олиш;

12.В12 етишмовчилиги анемиясини асосий симптомлари?(1)

1) холсизлик, шишлар, тилни ачишиши, харакат координациясини бузилишини;

2) холсизлик, окариб кетиш, АКБни пасайиши, тахикардия;

3) окариб кетиш, холсизлик, иситма, кон кетиш;

4) хамма жавоблар тугри;

13.Нафас олиш органлари касалликларини аниклашда кайсилари кулланилади?(1)

1) хамма жавоблар тугри;

2) бронхоскопия ,ренгенография;

3) ренгенография;

4) балгамнинг цитологик анализи;

14.Балгам бактериологик текшириш учун кандай идишга йигилади?(1)

1) махсус идишга;

2) Петри косачасига;

3) курук тоза банкага;

4) стерил банкага; 

15.Витамин В12 етишмовчилиги анемиясини даволашда кулланилади?(1)

1) цианокоболин, В, С гурух витаминлар, фолат кислотаси;

2) феррум лек, аскорбин кислотаси;

3) викасол, феррум лек, гормонлар, фолат кислотаси;

4) В,С, гурух витаминлари, цитостатиклар, антибиотиклар;

16. Бемордан бугимлардан огрик хакида маълумот тупланганда хамшира сураши керак?(1)

1) бугимларда эрталабки карахтлик борлигини;

2) юзда шишлар булишини;

3) кабул киладиган суюклик микдорини;

4) зарарли одатларини;

17.Бронхиал астманинг симптомлари?(1)

1) нафас чикаришнинг кийинлашуви билан кечувчи бугилиш, курук хуштаксимон хириллашлар;

2) кон аралаш йутал, хансираш;

3) нафас олишнинг кйинлашуви билан кечувчи бугилиш, курук хуштаксимон хириллашлар;

4) нафас чикаришнинг кийинлашуви билан кечувчи бугилиш, нам майда пуфакли хириллашлар;

18.Ҳамширалик ишининг асосчиси бу?

1)Хендерсон;

2)Маслоу;

3)Ф.Найтингель;

4)Орем;

19.Ревматоид полиартрит билан касалланган беморни объектив текширишда хамшира эътибор бериши керак?(3)

1) шишлар борлигига;

2) тери копламаларини тозалигига;

3) бугимлар конфигурациясига;

4) лимфа тугунларини катталашишига;

20.Унг упканинг юкори кисми абцессида беморга бериладиган дренаж халат?(2)

1) беморни горизонтал холатда, чап ёнбошига ёткизиш;

2) беморни бош кисми кутарилган холатда, чап ёнбошига ёткизиш;

3) беморни горизонтал холатда, оёгини кутариб ётгизиш;

4) беморни горизонтал холатда, унг ёнбошига ёткизиш;

21.Бронхоэктатик касалликнинг ривожланишига олиб келувчи сабаблар?(1)

1) сурункали бронхит;

2) бронхиал астма;

3) сурункали танзилит;

4) упка сили;

22.Ошкозон яра касаллигининг асоратларини айтинг(1)

1)ярадан кон кетиши, стеноз, ярани ракка айланиши, перфорация, пенетрация;

2) холецистит, щт тош касаллиги;

3)ярани тешилиши. кон кетиш.ошкозон шираси микдорининг камайиши;

4)умумий холсизлик, иштахасизлик., озиб кетиш;

23.Бронхоэктатик касаллиги ташхисини аниклашда кулланилади?(1)

1) бронхография;

2) томография;

3) рентгенография;

4) бронхоскопия;

24.Экссудатив плевритнинг симптомлари?(4)

1) бугилиш хуружлари, йуталганда куп микдорда балгам ажратиш;

2) куп микдорда купиксимон балгам ажратиш;

3) иситма, йуталганда зангсимон балгам ажратиш;

4) кучайиб борувчи хансираш, ён бошида огирликни хис килиш;

25. Дори воситалари касаллиги-бу...?(1)

1) аллергик касаллик;

2) инфекцион касаллик;

3) модда алмашинуви бузилиши касаллиги;

4) аутоиммун касаллик;

26.Хамшира беморга уйда антибиотиклар юборишдан олдин, ножуя таъсирини билиш учун бемордан нималарни сурайди?(1)

1) терида тошмалар хосил булишини;

2) бош огриги кулокларнинг шангиллаши хакида;

3) бармоклари увишиши, санчишини сезилишини;

4) юрак урушини тезлашишини;

27.Беморни яширин кон анализига ахлатни топшириш учун тайёрлаш?(1)

1) гушт, балик, кукат, тухум истеъмол килишни таъкидлаш;

2) кора нон, сут, карам истеъмол килишни таъкиклаш;

3) углевод, кандларни таъкиклаш;

4) овкат рационида хеч кандай чеклаш булмаслиги;

28.Жигар циррозида кузатиладиган синдромлар?(3)

1) жигар етишмовчили;

2) хамма жавоблар тугри;

3) портал гипертензия;

4) холестаз;

29.Ошкозон ярасига перфорациясига хос симптомлар?(1)

1) ханжарсимон огрик-эпигастрал сохада;

2) сафро билан кайд килиш;

3) ахлатни окиш рангда булиши;

4) терини кичиши;

30.Ревматоидли полиартрит билан огриган бемор яллигланишга карши нЕстероид воситалар кабул килаяпти. Бу воситаларни    ножуя таъсирини олдини олиш максадида хамшира уларни кабул килиш коидаларини беморга тушунтирди.

   Бемор препаратларни качон ва кандай кабул килиши керак?(1)

1) овкатдан кейин ичилади;

2) овкатдан олдин сут билан ичилади;

3) овкатдан олдин минерал сув билан ичилади;

4) хеч кандай коидага риоя килинмайди;

31.Беморни ирригоскопия тайёрлашда мухим?(1)

1) текширувдан бир кун олдин кечкурун ва текширув куни эрталаб тозаловчи хукна килиш;

2) рентген-контраст моддаларга сезувчанликни текшириш;

3) текшир ишдан олдин енгил нонушта бериш;

4) текширувдан олдин атропин юбориш;

32.Яра касаллигининг сабаби?(1)

1) ирсий моиллик, норационаловкатланиш, чекиш, ошкозон пилорик кисмида хеликобактериянинг булиши;

2) асабий, рухий зурикишлар, инфекция, аллергия, ирсий моиллик;

3) ут димланиши, инфекция;

4) ирсий моиллик, инфекция, аллергия, кандли диабет;

33.Яра касаллиги билан огриган беморда, жисмоний зурикишдан сунг тусатдан холсизлик, терини окариб кетиши, бош    айланиши, коринда огрик, "кофе куйкаси" куринишида кайт килиш пайдо булди. Тахминий ташхис?(4)

1) уткир панкреатит;

2) жигар санчиги, инфекция;

3) яранинг ёрилиши;

4) ошкозондан кон кетиши;

34.Холецистографияга беморни тайёрлаш куйидаги тадбирларни уз ичига олади?(1)

1) контраст мода юборишдан олдин синама куйиш;

2) меъдани ювиш;

3) текширув куни тозаловчи хукна килиш;

4) махсус тайёргарлик курилмайди;

35.Тюбаж буюришдан максад?(1)

1) ут пуфагини ут суюклигидан тозалаш;

2) холецистографияга тайёрлаш;

3) ошкозон ширасини хайдаш;

4) тугри жавоб йук;

36.Хамшира беморни текшириш вактида ошкозондан кон кетаётганини аниклади. Беморни куйидаги сузларидан?(1)

1) бугун эрталаб кора рангли куп микдорда ахлат ажралди;

2) охирги 2 хафтада ошкозон сохасидаги огриклар кучайди;

3) хароратим кутарилиб, бошим огрияпти;

4) ахлат йиринг аралаш ажраляпти;

37.Ошкозон яраси касаллигини кузгалиш даврида кулланиладиган пархез столи № ?(1)

1) 1;

2) 15;

3) 5;

4) 7;

38.Жигар ва ут йуллари касалликлари кузгалиш даврида кулланиладиган пархез столи № ?(1)

1) 5;

2) 7;

3) 9;

4) 15;

39.Ошкозон рентгенография усули билан текширишга беморни тайёрлаш?(1)

1) текширувдан олдин овкат емаслик;

2) контраст моддага сезувчанликни аниклаш;

3) сифонли хукна килиш;

4) тугри жавоб йук;

40.Нормада суткалик диурез микдори?(2)

1) ичилган суюкликни 75-80%ни ташкил этади;

2) ичилган суюкликни 100%ни ташкил этади;

3) 1,5 литрни ташкил этади;

4) ичилган суюкликни 50%ни ташкил этади;

41.Тунги ва кундузги диурезни фаркини аниклаш учун кайси усулдан фойдаланилади?(1)

1) Зимницкий;

2) Нечипренко;

3) Реберг;

4) Аддис-Каковский;

42.Нечипоренко методини куллашдан максад?(1)

1) 1мл сийдикда шакилли элементларини сонини аниклаш;

2) суткалик диурезни аниклаш;

3) сийдикда оксилларни аникаш;

4) сийдик фильтрацияси ва реобсорбциясини аниклаш;

43.Бемор амбулатор шароитда уткир бронхит касаллиги буйича сульфадиметоксин, балгам кучирувчи микстура,    витаминларни кабул килган. Даволанишни 2- куни тери кичиши, чегаралари аник булган оч пушти рангдаги тошмалар    пайдо булди. Бу кандай холат?(1)

1) эшакеми;

2) анафилактик шок;

3) Квинке шиши;

4) хаммаси тугри;

44.Бемор суткада 450 мл сийдик ажратди Диурез бузилишини бу турига таъриф беринг?(1)

1) олигурия;

2) полиурия;

3) анурия;

4) никтурия;

45.Диуретиклар организмдан  калий тузларини чикариб юборганлиги сабабли, беморни овкатланиш рационига куйидаги махсулот кушилиши керак?(1)

1) туршак, магиз;

2) ширинликлар;

3) гушт,балик;

4) сут, творог;

46.Уткир гломерулонефритга хос?(1)

1) юзларда шиш, гематурия;

2) АБ пасайиши, хароратнинг кутарилиши;

3) бел сохасида огрик, пиурия;

4) бел сохасида огрик, никтурия;

47.Беморда ангинадан сунг юзида шишлар, белида огрик,АКБни кутарилиши пайдо булди. Тахминий ташхис?(1)

1) уткир гломерулонефрит;

2) уткир пиелонефрит;

3) уткир цистит;

4) уткир уретит;

48.Анафилактик шокда биринчи ёрдам курсатиш учун тйёрлаш керак?(1)

1) адреналин, мезатон, преднизалон;

2) морфин, фенталин, дрепаридол;

3) пенициллин, сульфадиметоксин, кофеин;

4) эфедрин, папаверин, новокаин;

49.Уткир пиелонефритда кулланиладиган препаратлар?(1)

1) антибиотиклар, нитрофуранлар;

2) антигистаминлар, антибиотиклар;

3) нитрофуранлар, гипотензив воситалар;

4) гипотензив воситалар, антибиотиклар;

50.Сурункали буйрак етишмовчилиги замонавий даволаш усули?(1)

1) гемодиализ;

2) цистостомия;

3) паранефрал блокада;

4) кон ва кон урини босувчи препаратларни куйиш;

51.Лейкоцитлар функцияси?(1)

1) химоя, антитоксик;

2) орган ва тукималарга кислород ташиш;

3) ферментлар хосил булишида иштирок этиш;

4) карбонат ангидридни тукималардан конга утказиш;

52.Бемор кон тахлилида яллигланиш касаллигига хос булган узгаришлар?(1)

1) хамма жавоблар тугри;

2) лейкоситар формулани чапга силжиши;

3) ЭЧТни тезлашиши;

4) лейкоцитоз;

53.Эритроцитларни функцияси?(1)

1) тана аъзолари ва тукималарга кислород етказиб бериш;

2) гемостаз ва хужайра иммунитетида штирок этиш;

3) фермент хосил булишида иштирок этиш;

4) иммун ва аллергик жараёнларида катнашиш;

54.Темир етишмовчилиги анемиясини асосий сабаби?(1)

1) организм темир моддасини куп сарфлаши;

2) гижжалар инвазияси;

3) витаминлар етишмовчилиги;

4) Кастл ички фактори секрециясини бузилиши;

55.Темир етшмовчилиги анемияси тери копламалари?(3)

1) окарган;

2) терини окиш-саргимтир тусда булиши;

3) терини окимтир булиши, шиллик каватларни кукимтир булиши;

4) саргайган;

56.Аддисон-Бирмер анемиясига кайси курсаткич хос?(1)

1) гиперхром;

2) нормохром;

3) гипохром;

4) хамма жавоблар тугри;

57.Лейкоцитлар функцияси?(1)

1) химоя, антитоксик;

2) орган ва тукималарга кислород ташиш;

3) ферментлар хосил булишида иштирок этиш;

4) карбонат ангидридни тукималардан конга утказиш;

58.Бемор кон тахлилида яллигланиш касаллигига хос булган узгаришлар?(1)

1) хамма жавоблар тугри;

2) лейкоситар формулани чапга силжиши;

3) ЭЧТни тезлашиши;

4) лейкоцитоз;

59.Эритроцитларни функцияси?(1)

1) тана аъзолари ва тукималарга кислород етказиб бериш;

2) гемостаз ва хужайра иммунитетида штирок этиш;

3) фермент хосил булишида иштирок этиш;

4) иммун ва аллергик жараёнларида катнашиш;

60.Темир етишмовчилиги анемиясини асосий сабаби?(1)

1) организм темир моддасини куп сарфлаши;

2) гижжалар инвазияси;

3) витаминлар етишмовчилиги;

4) Кастл ички фактори секрециясини бузилиши;

61.Темир етшмовчилиги анемияси тери копламалари?(3)

1) окарган;

2) терини окиш-саргимтир тусда булиши;

3) терини окимтир булиши, шиллик каватларни кукимтир булиши;

4) саргайган;

62.Аддисон-Бирмер анемиясига кайси курсаткич хос?(1)

1) гиперхром;

2) нормохром;

3) гипохром;

4) хамма жавоблар тугри;

63.Нормада юрак кискариш сони?(3)

1) 1минутда 70-90та;

2) 1минутда 80-95та;

3) 1минутда 60-80та;

4) 1минутда 40-70та;

64.Хансираш, шиш, цианоз-бу симптомлар?(1)

1) юрак етишмовчилигига тегишли;

2) гипертония касаллигига тегишли;

3) коллапсга тегишли;

4) стенокардияга тегишли;

65.Махаллий тукималардаги камконлик–бу?(1)

1) ишемия;

2) гиперемия;

3) анемия;

4) гипотрофия;

66.Сурункали юрак етишмовчилигида беморнинг еток холати?(2)

1) кроватнинг оек томони кутарилган;

2) кроватнинг бош томони кутарилган;

3) горизонтал;

4) ахамиятга эга эмас;

67.Эуфиллинни вена ичига юборишда стандарт концентрацияси ва дозаси?(1)

1) 2,4% - 10,0%;

2) 24% - 1,0%;

3) 2,4% - 1,0%;

4) 24% - 10,0%;

68.Сурункали юрак етишмовчилигида кулланиладиган асосий терапевтик воситалар?(1)

1) дигоксин, фуросемид, эналаприл;

2) клофелин, анаприлин, аспаркам;

3) эуфиллин, бисептол, кальций хлор;

4) нитросорбит, кордафен, кальций хлор;

69.Фуросемид бериш коидаси?(2)

1) овкатдан олдин, 3 махал сутка давомида;

2) эрталаб, оч коринга,калий препаратлари билан;

3) эрталаб, оч коринга, калий препаратлари билан;

4) кечкурун овкатдан олдин;

70.Стенокардияда огрик синдроми?(1)

1) хамма жавоб тугри;

2) чап кулга узатилади;

3) нитроглицерин таъсирида йуколади;

4) жисмоний зурикишда юзага келади;

71.Стенокардияда шошилинч ердам?(1)

1) тил остига нитроглицерин бериш;

2) наркотиклар юбориш;

3) кон чикариш;

4) гепарин юбориш;

72.Миокард инфарктда шифокоргача булган ёрдам?(3)

1) юрак сохасига  хантал куйиш, валидол бериш наркотик юбориш, шифокорни чакириш;

2) юрак сохасига хантал куйиш, валидол бериш;

3) ёткизиш, нитроглицерин бериш;

4) оксигенотерапия;

73.Миокард инфаркти ташхисини тасдиклашда кулланилади?(1)

1) ЭКГ ва коннинг биохимик тахлили;

2) пульс ва артериал босимни текшириш;

3) юракни УТТ, кукрак кафасининг рентгенографияси;

4) фонокардиография, УТТ, юрак аускультацияси;

74.Юрак ишемик касалликларида беморларни даволашда кайси пархез столи тавсия килинади?(4)

1) 15;

2) 9;

3) 7;

4) 10;

75.Юрак гликозидларига кирувчи препаратлар?(1)

1) строфантин, дигоксин, коргликон;

2) кордафен, коринфар, финоптин;

3) кордиамин, кофеин, коргликон;

4) кокарбоксилаза, панангин, строфантин;

76.Миокард инфарктнинг тез ердамни талаб килувчи асорати?(1)

1) хамма жавоб тугри;

2) кардиоген шок;

3) коринчаларнинг фибрилляцияси;

4) бемор хушидан кетиши билан кечадиган брадикардия;

77.Миокард инфарктнинг асосий сабаби?(1)

1) коронар артериялар атеросклерози;

2) гипертония касаллиги;

3) конда канд микдорининг ошиши;

4) митрал клапан нуксони стеноз устунлиги билан;

78.Стенокардия хуружида огрикнинг давомийлиги?(2)

1) 45 минут;

2) 20 минут;

3) 1 соат;

4) 2 соат;

79.Миокард инфарктида огрик колдиради?(1)

1) наркотик таъсирга эга булган аналгетиклар;

2) аналгетик ва нитроглицерин;

3) нитроглицерин;

4) спазмолитиклар;

80.Антибиотикларга сезувчанликни аниклашда тери ичига юбориладиган пенициллин дозаси?(3)

1) 10000 ЕД;

2) 500000 ЕД;

3) 1000 ЕД;

4) 1000000 ЕД;

81.Гипертония касаллиги билан касалланган беморда объектив текширувда куйидагилар аникланади?(2)

1) пульсни кучсизлиги,лаблар цианози,юрак аускультациясида юрак чуккисида систолик шовкин;

2) пульсни таранглашиши, АКБ ошиши, юрак аускультациясида аортада II тоннинг кучайиши, юракнинг катталашиши;

3) аритмик пульс, оекларда шиш, тана хароратининг ошиши, АКБ нинг кутарилиши;

4) юз ва тана шиш, тери ранги окарган, тана харорати ошган, АКБ кутарилган;

82.Гипертоник кризда бемор шикоятлари?(1)

1) кучли бош огриги, бош айланиши, кулокларнинг шангиллаши, куз олдида кора нуктасимон догларнинг куриниши;

2) умумий холсизлик, бош айланиши,огиз куриши;

3) бош огриги, бел огриги, дизуритик узгаришлар;

4) холсизлик, муздек тер, коринда огрик;

83.Гипертония касаллигини олдини олишда куйидагилар мухим?(3)

1) чекмаслик, совук котишдан сакланиш, куп овкат истеъмол килмаслик;

2) углеводга бой махсулотларни истеъмол килмаслик, чекмаслик, инфекцион учокларни бартараф килиш;

3) шур овкатларни кам истеъмол килиш, кечки сменаларда ишламаслик, психоэмоционал зурикишларни чеклаш, чекмаслик;

4) жисмоний зурикишдан сакланиш, чекмаслик;

84. Гипертония касаллиги билан огриган беморни кон босими ошган вактда шифокоргача булган ердам?(1)

1) беморни еткизиш, чирокни учириш ва шовкинни камайтириш, энса кисмига хантал куйиш, оекларига иссик ванна килиш;

2) беморни еткизиш, кислород бериш, банка куйиш;

3) беморни уткизиш, кислород бериш, оек кулларига жгут боглаш;

4) беморни еткизиш, кислород бериш, меъдани ювиш;

85.Беморда гипертоник криз вактида туш оркасида кучли огрик пайдо булиб, нитроглицерин ичгандан сунг огрик    колмади-бу кандай касаллик булиши мумкин?(2)

1) кувургалараро невралгия;

2) миокард инфаркти, стенокардия;

3) юрак астмаси;

4) юрак аритмияси хуружи;

86.Гипертоник криз натижасида юзага келиши мумкин(3)

1) юрак сохасида оғриқлар

2)энцефалопатия, мияда кон айланишининг бузилиши;

3) барчаси тўғри

4)бурундан кон кетиши;

87.Кон олиш вактида бемор хушидан кетди, беморнинг кон босими 120/70 ммсимуст, пульс тезлашган, нафаси юзаки бу?(4)

1) коллапс;

2) миокард инфаркти;

3) юрак астмаси;

4) хушдан кетиш;

88.Кайси препаратлар  врач тавсияси билан қабул қилинади?(2)

1) кокарбоксилаза;

2)барчаси;

3) строфантин;

4) строфантин, дигоксин, коргликон;

89.Кечиктириб булмайдиган реанимацион чора тадбирларни талаб килувчи миокард инфактинингасоратларини курсатинг?(4)

1) кардиоген шок;

2) коринчалар фибрилляцияси;

3) упка шиши;

4) хаммаси тугри;

90.Миокард инфарктини медикаментоз даволашда энг аввал кулланиладиган препаратларни курсатинг?(1)

1) нитратлар, антикоагулянтлар, в-адреноблокаторлар;

2) антигистамин препаратлар;

3) а-адреноблокаторлар;

4) строфантин, эуфиллин, панангин;

91.Сурункали юрак етишмовчилигида кулланиладиган асосий препаратларникурсатинг?(3)

1) клофеллин;

2) кальций хлор;

3) дигоксин, фуросемид, панангин;

4) строфантин, дигоксин, коргликон;  

92.Кайси холатлдар йод етишмовчилиги асосида келиб чиқади? (3)

1)гипертония;

2) гипотония;

3) гипертиреоз, гипотиреоз;

4)гипотермия;

93.Кечиктириб булмайдиган реанимацион чора тадбирларни талаб килувчи миокард инфактининг асоратларини курсатинг?(4)

1) кардиоген шок;

2) коринчалар фибрилляцияси;

3) упка шиши;

4) хаммаси тугри;

94.Стенокардияда  медикаментоз даволашда энг аввал кулланиладиган препаратларни курсатинг?(1)

1) нитратлар;

2) антигистамин препаратлар;

3) а-адреноблокаторлар;

4) клофеллин;

95.Ревматоид артритга хос белги

1)майда бўғимларни зарарланиши ва деформацияси, карахтлиги;

2) катта бўғимларни карахтлиги, оғриқ;

3) умуртқа поғонасини букилиши;

4)оёқ бош бармоғининг кучли оғриғи ва шиши;

96.Гипотиреозда қўлланиладиган дори воситаси

 1) эутирок, L тироксин;

2)  йод препаратлари;

3) меркозолил;

4) юрак гликозидлари;

97.Қалқонсимон без касалликларини аниқлаш учун қўлланади?(4)

1)қалқонсимон без гармонларини текшириш, безни УТТ;

2)қондаги холестеринни текшириш, қалқонситмон без ултратовуш текшируви;

3) қалқонсимон без рентгенографияси, гармонларни текшириш;

4) қалқонсимон безни пайпаслаш, гармонларга текшириш ва без УТТ;

98.Юрак уришини тухтаганлигини белгилари?(4)

1) хушни йукотилиши, АҚБ пасайиши, тахикардия;

2) пульс  минутига 20 марта;

3) Куссмаул нафаси;

4)пульсни йўқлиги, АҚБ ўлчаш мумкин эмас, ЭКГда асистолия;

99.Қонда холестерин миқдори баландлигида нечанчи парҳез столини тавсия этилади?(10)

1)№5;

2)№10;

3)№3;

4)№1;

100.Соғлом турмуш тарзи омилларига нималар киради?(3)

1) Тўғри овқатланиш, актив жисмоний харакат, руҳий саломатликни асраш, маиший шароитни яхшилаш;

2) Тўғри овқатланиш, актив жисмоний харакат, маданий дам олиш

3) барчаси тугри

4) жинсий йўл орқали юқувчи касалликларни олдини олиш, зарарли одатлардан халос бўлиш, шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш 

Биз билан боғланиш

Телефонлар:

(0369) 237-27-58

Факс: (0369) 237-27-58


Манзил:

Наманган шаҳар, Гўзал дахаси, "Чаманзор" турар-жой массиви 52-уй


E-mail:

Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

© 2015, Ўрта тиббиёт ва доришунос ходимлар малакасини ошириш ва ихтисослаштириш Республика маркази Наманган филиалининг расмий ахборот портали. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.namhamshira.uz манбаси кўрсатилиш шарт